『Nocotta!』

        詞・曲 カイン


Nocotta! Nocotta! ×4

Mata-Wari! Mata-Wari! ×4
Shiko-Fumi! Shiko-Fumi! ×4
Teppoh! Teppoh! ×4
Suri-Ashi! Suri-Ashi! ×4

NE・KO・DA・MA・SHI!


Yori-Kiri! Yori-Kiri! ×4
Oshi-Dashi! Oshi-Dashi! ×4
Kote-Nage! Kote-Nage! ×4
Utchari! Utchari! ×4

SU・KU・I・NA・GE! (Urya!)


Nocotta! Nocotta! ×4

Nocotta!!

nocotta100-160.mp3 (Ver.1.0.0/2011.11.19)
160kbps